Statut

Temeljem članka 13. Zakona o udrugama („Narodne novine“, br. 74/14), i članka 14. Zakona o sportu („Narodne novine“, br. 71/06, 150/08, 124/10, 124/11, 86/12 i 94/13) Skupština Planinarske bratovštine Sv. Bernarda, na svojoj sjednici održanoj 27. rujna 2015. godine donosi

 

 

STATUT

PLANINARSKE BRATOVŠTINE SV. BERNARDA

 

 

1    OSNOVNE ODREDBE

 

Članak 1.

Ovim se Statutom uređuju naziv, sjedište, zastupanje, izgled pečata i područja djelovanja Planinarske bratovštine Sv. Bernarda (u daljnjem tekstu: Bratovština), sukladno ciljevima, djelatnostima kojima se ostvaruju ciljevi; uvjeti i način učlanjivanja u Bratovštinu te prestanak članstva u Bratovštini, prava, obveze i odgovornosti te stegovna odgovornost članova, način vođenja popisa članova, tijela Bratovštine, njihov sastav i način sazivanja sjednica, izbor, opoziv, ovlasti, način odlučivanja i trajanja mandata te način sazivanja skupštine u slučaju isteka mandata, izbor i opoziv likvidatora Bratovštine; međusobna prava i obveze Bratovštine i ustrojstvenih oblika, prestanak postojanja Bratovštine, imovina, način stjecanja i raspolaganja imovinom, postupak s imovinom u slučaju prestanka Bratovštine, način rješavanja sporova i sukoba interesa unutar Bratovštine te druga pitanja značajna za Bratovštinu.

Članak 2.

Planinarska bratovština Sv. Bernarda je dobrovoljna i izvanstranačka udruga planinara vjernika, ljubitelja planina i prirode, koja je osnovana u svrhu razvijanja i njegovanja zadataka utvrđenih ovim Statutom. U okviru svojeg djelovanja Bratovština će organizirati i provoditi ciljeve i zadatke obuhvaćene Statutom.

 

2    NAZIV I SJEDIŠTE BRATOVŠTINE, IZGLED I SADRŽAJ PEČATA

 

Članak 3.

Naziv Udruge je Planinarska bratovština Sv. Bernarda. Skraćeni naziv Udruge je Pl. bratovština Sv. Bernarda. Sjedište Udruge je u Lugu Samoborskom, na adresi Bistrec 38, 10432 Bregana. Odluku o adresi Udruge donosi Veliko vijeće.

Članak 4.

Udruga je neprofitna pravna osoba registrirana pri Uredu državne uprave u Zagrebačkoj županiji. Radi ostvarenja svojih ciljeva, Udruga se može učlanjivati u saveze i druge udruge i organizacije ako to pridonosi postizanju ciljeva te može surađivati s društvenim udrugama i zajednicama, školama, ustanovama, poduzećima i državnim tijelima, pri čemu odluku o tome donosi Skupština.

Članak 5.

Bratovština ima pečat okruglog oblika, promjera 30 mm, sa sljedećim natpisom: „Planinarska bratovština Sv. Bernarda – Samobor“. U sredini pečata nalazi se lik Sv. Bernarda, zaštitnika planinara. Za računovodstvene i administrativne poslove upotrebljava se pečat Bratovštine istog sadržaja i oblika, promjera 20 mm.

Članak 6.

Bratovština ima svoj znak i zastavu na kojima se nalazi lik Sv. Bernarda. Poslovnikom su određeni oblik i dimenzije navedenih znakova.

3    ZASTUPANJE

 

Članak 7.

Bratovštinu, u okviru njezine djelatnosti, zastupa predsjednik Bratovštine te je ovlašteni potpisnik u ime i za račun Bratovštine. Uz predsjednika, Bratovštinu može zastupati još jedna osoba koja je član Velikoga vijeća, a odluku o tome donosi Skupština.

 

4    CILJEVI, PODRUČJA DJELOVANJA SUKLADNO CILJEVIMA DJELATNOSTI BRATOVŠTINE

 

Članak 8.

Ciljevi Bratovštine su:

 • Promicanje, razvitak i unapređenje svih oblika planinarskog rada (izleti, rad s mladima, označavanje i uređivanje planinarskih staza i objekata, izdavanje edukativno – propagandnog materijala)   
 • Promicanje obilazaka svetišta i organiziranja hodočašća      
 • Unapređenje društvenog života
 • Promicanje prezentiranja Samoborskog gorja i samoborskog kraja u domovini i izvan nje.

 

Članak 9.

Djelatnosti Bratovštine su:

 • Poticanje razvoja i popularizacije planinarstva i drugih oblika rada predviđene Statutom
 • Okupljanje članova župnih zajednica, kao i ostalih građana, u svrhu buđenja i razvoja ljubavi prema planinarstvu i ostalim djelatnostima Bratovštine
 • Poticanje ljubavi prema domovini i prirodi te razvijanje svijesti o njezinoj zaštiti od ljudskog uništavanja
 • Održavanje planinarskih putova, markacija i objekata
 • Obrazovanje ljudi za planinarsko djelovanje i organiziranje za to potrebnih tečajeva
 • Organiziranje izleta, hodočašća, planinarskih susreta i natjecanja za svoje članove
 • Promicanje štovanja Sv. Bernarda iz Menthone, zaštitnika planinara
 • Njegovanje planinarske etike, domoljublja i čovjekoljublja
 • Briga o očuvanju prirodnih ljepota naših planina, zaštitom flore i faune i planinarskih oznaka i putova
 • Organizacija predavanja, izložbi, filmskih projekcija i drugih aktivnosti u svrhu propagiranja planinarstva i uživanja u ljepotama planina za svoje članove i informiranje javnosti
 • Suradnja sa župnim zajednicama, drugim planinarskim i vjerskim društvima te drugim bratovštinama i udrugama radi boljeg i potpunijeg izvršavanja ciljeva određenih Statutom.

 

Članak 10.

Područje djelovanja Bratovštine je promocija planinarenja kao sporta i zdravog načina života, a teritorijalno  na području grada Samobora, grada Zagreba i Zagrebačke županije.

 

5    JAVNOST RADA

 

Članak 11.

Rad Bratovštine je javan.

Javnost rada Bratovštine ostvaruje se na načine utvrđene ovim Statutom, posebice:

 • Pravodobnim izvješćivanjem članstva o radu Bratovštine i značajnim događajima, pisanim izvješćima, na posebnim skupovima ili na drugi prikladan način
 • Putem medija.

 

6    ČLANSTVO U DRUŠTVU

 

Članak 12.

Član Bratovštine može biti svaki građanin, bez obzira na mjesto stanovanja, koji prihvaća obvezu pridržavanja odredbi Statuta i drugih dokumenata Bratovštine.

Članak 13.

Članom Bratovštine može postati isključivo fizička osoba.

Za osobu mlađu od 14 godina, pisanu izjavu o učlanjivanju u Bratovštinu daje zakonski zastupnik ili skrbnik, a za maloljetnu osobu s navršenih 14 godina, zakonski zastupnik ili skrbnik daje pisanu suglasnost.

Članstvo u Bratovštini dokazuje se upisom u popis članova i članskom iskaznicom. Visinu članarine određuje Skupština.

Članak 14.

Popis članova vodi Tajnik Bratovštine.

Popis članova vodi se elektronički, a mora sadržavati podatke o osobnom imenu člana, njegovom osobnom identifikacijskom broju (OIB), datumu rođenja, datumu pristupanja Bratovštini, datumu prestanka članstva u Bratovštini, adresu stanovanja i broj telefona.

Popis članova uvijek mora biti dostupan na uvid svim članovima Bratovštine i nadležnim tijelima, na njihov zahtjev.

Članak 15.

Članovi Bratovštine mogu biti redovni i počasni.

Članak 16.

Da bi netko postao redovnim članom Bratovštine, potrebno je da ga netko od redovnih članova predloži i predstavi na godišnjoj Skupštini, te da unaprijed bude upoznat s pravima i dužnostima koje proizlaze iz članstva.

Članak 17.

Počasni član može postati osoba koju zbog određenih zasluga svojom odlukom proglasi Veliko vijeće Bratovštine. Naslov počasnog člana dodjeljuje se osobama koje nisu punopravni članovi, ali su svojim izuzetnim zaslugama i radom doprinijeli boljitku Bratovštine. Počasni član može biti i punopravni član Bratovštine, kojeg na prijedlog Velikog vijeća proglasi Skupština.

Članak 18.

Redovni član Bratovštine ima pravo:

 • Sudjelovati u radu Bratovštine i donošenju odluka
 • Birati organe upravljanja te druge odbore unutar Bratovštine
 • Biti biran u Veliko vijeće sedmorice ako mu je mjesto stanovanja u Zagrebu i Zagrebačkoj županiji
 • Informirati se o radu Bratovštine objektivno i pravovremeno
 • Primati nagrade i pohvale za rad u Bratovštini.

 

Članak 19.

Obveze i odgovornosti redovnog člana Bratovštine su:

 • Redovno plaćati članarinu
 • Baviti se, prema svojim mogućnostima, planinarenjem i ostalim djelatnostima Bratovštine, a to su:
   • Nazočiti godišnjoj Skupštini
   • Odraditi svoje dežurstvo kroz godinu
   • Sudjelovati na jednoj radnoj akciji kroz godinu
   • Sudjelovati u jednoj duhovnoj aktivnosti kroz godinu koju organizira Bratovština
   • Sudjelovati na jednom izletu kroz godinu.

O opravdanosti izuzeća pojedinog člana od ovih obveznih dužnosti odlučivat će Veliko vijeće.

 • Zalagati se za razvitak i unapređenje planinarstva
 • Pridržavati se pravila i normi Statuta i Poslovnika
 • Izvršavati zadatke Bratovštine i čuvati njenu imovinu
 • Ponašati se u skladu s pravilima ponašanja planinarske etike
 • Ponašati se u skladu s etikom Katoličke Crkve.

 

Članak 20.

Članstvo u Bratovštini prestaje:

 • Dobrovoljnim istupom
 • Automatizmom neizvršavanjem obveza iz članka 19. ovoga Statuta
 • Prestankom rada Bratovštine.

 

Članak 21.

Članstvo prestaje isključenjem ako član krši odredbe ovog Statuta ili svojim postupcima narušava ugled Bratovštine ili u većoj mjeri narušava međuljudske odnose u Bratovštini, o čemu se mirovnom sucu prilaže dokazni materijal.

 

7    TIJELA BRATOVŠTINE

 

Članak 22.

Tijela Bratovštine su:

 • Skupština
 • Veliko vijeće sedmorice

 

Članak 23.

Skupština je najviše tijelo upravljanja Bratovštinom, a čine je svi poslovno sposobni redovni članovi Udruge.

Članak 24.

Skupština može biti redovna, izborna i izvanredna.

Redovna sjednica Skupštine održava se najmanje jednom tijekom kalendarske godine, dok se izborna sjednica Skupštine održava svake četiri (4) godine.

Izvanredna skupština održava se po potrebi.

Članak 25.

Skupštinu saziva Veliko vijeće pismeno ili telefonski svakom pojedinom članu Bratovštine najmanje osam dana prije održavanja. Poziv mora sadržavati mjesto i vrijeme održavanja i prijedlog dnevnog reda. Poziv za Skupštinu može se uputiti i drugim udrugama ili bratovštinama.

Članak 26.

Radom Skupštine rukovode predsjednik, dopredsjednik i tajnik Bratovštine.                                                                   

Članak 27.

Skupština može donositi pravovaljane odluke ako je na sjednici nazočno više od polovice članova. Ako se u zakazano vrijeme ne okupi dovoljan broj članstva, početak se odgađa petnaest (15) minuta, nakon čega rad počinje ukoliko je prisutno minimalno 20% članova. Odluke se usvajaju većinom glasova nazočnih članova.

Članak 28.

Skupština većinu odluka donosi javnim glasovanjem. Odluke su usvojene ako za njih glasuje više od polovine prisutnih članova, osim u slučajevima kad je Statutom predviđena većina glasova svih članova.

U pojedinim slučajevima Skupština može donositi odluke tajnim glasovanjem, za što je potrebno izabrati komisiju za provođenje glasovanja.

Članak 29.

O radu sjednice Skupštine vodi se zapisnik koji potpisuje zapisničar.

Zapisnik o radu sjednice Skupštine trajno se čuva u pismohrani Bratovštine. U zapisnik se naročito unosi:

 • Datum i mjesto održavanja
 • Sat početka rada
 • Ukupan broj članova Bratovštine
 • Broj prisutnih članova Bratovštine
 • Dnevni red
 • Rasprava po točkama
 • Donesene odluke
 • Način glasovanja
 • Vrijeme završetka rada.

 

Članak 30.

Skupština Bratovštine:

 • Donosi Statut Bratovštine i njegove izmjene i dopune
 • Utvrđuje način rada Bratovštine i daje smjernice za njezin rad
 • Usvaja plan rada i financijski plan Bratovštine za tekuću kalendarsku godinu te izvješće o radu Bratovštine u protekloj godini
 • Usvaja godišnje financijsko izvješće Bratovštine
 • Donosi druge akte i odluke važne za rad Bratovštine
 • Odlučuje o promjeni ciljeva i djelatnosti društva
 • Odlučuje o udruživanju Bratovštine u saveze, zajednice, mreže i druge oblike povezivanja udruga
 • Daje razrješnice tijelima Bratovštine
 • Bira i razrješuje dužnosti predsjednika i dopredsjednika Bratovštine te ostalih članova Velikoga vijeća sedmorice
 • Bira i razrješuje osobe ovlaštene za zastupanje
 • Donosi odluku o osnivanju pojedinih odbora
 • Po potrebi donosi pravilnike tijela i ustrojstvenih oblika Bratovštine
 • Odlučuje o žalbama članova na odluke o isključenju iz Bratovštine
 • Odlučuje o prestanku rada Bratovštine i raspodjeli preostale imovine Bratovštine
 • Bira i razrješava arbitražno vijeće i donosi pravilnik o njegovom radu
 • Imenuje i opoziva likvidatora Bratovštine
 • Odlučuje i o drugim pitanjima za koja ovim Statutom nije utvrđena nadležnost drugih tijela Bratovštine.

 

Članak 31.

Izvanrednu skupštinu saziva Veliko vijeće sedmorice na svoju inicijativu ili kad to zatraži trećina članova Bratovštine. Predlagač sazivanja izvanredne skupštine dužan je dostaviti i prijedlog dnevnog reda. Veliko vijeće saziva sjednicu prema predloženom dnevnom redu predlagatelja, a ako je ne sazove u roku od 15 dana od dana dostave zahtjeva, sazvat će je predlagatelji, uz predloženi dnevni red te mjesto i dan održavanja sjednice.

U slučaju isteka mandata tijela Bratovštine, Skupštinu saziva trećina članova Bratovštine upisanih u popis članova prije isteka mandata tijelima Bratovštine.

 

Članak 32.

Veliko vijeće sedmorice (u daljnjem tekstu: Veliko vijeće) je izvršno tijelo Bratovštine koje obavlja svoje poslove na načelima kolektivnog rada i odlučivanja, a bira ga Skupština kojoj i odgovara za svoj rad.

Članak 33.

Veliko vijeće sačinjavaju: predsjednik, dopredsjednik, tajnik, blagajnik, glasnogovornik, mirovni sudac i glasnik.

Članak 34.

Skupština Bratovštine na izbornoj skupštini bira tajnim glasovanjem Veliko vijeće. U veliko vijeće mogu ući članovi koji po mjestu stanovanja pripadaju Zagrebu i Zagrebačkoj županiji. Mandat Velikoga vijeća je četiri (4) godine.

Članak 35.

Veliko vijeće može donositi svoje odluke samo na svojim sjednicama. Odluke su pravovaljane ako sjednici prisustvuje više od polovine ukupnog broja članova. Odluke se donose javnim glasovanjem, a usvojene su ako ih prihvati više od polovine ukupnog broja prisutnih članova Velikoga vijeća. Na sjednicama se obavezno piše zapisnik, koji vodi tajnik.

Članak 36.

Sjednice Velikoga vijeća saziva predsjednik, a u njegovoj odsutnosti dopredsjednik, koji njima i rukovode.

Članak 37.

Zadaci Velikoga vijeća su:

 • Predlagati Statut, njegove izmjene i dopune
 • Sazivati Skupštinu i pripremati njezin rad
 • Predlagati plan i program rada Bratovštine
 • Predlagati financijski plan
 • Podnositi Skupštini izviješće o radu
 • Izvršavati odluke Skupštine
 • Izrađivati završni račun te ga dostaviti Skupštini na usvajanje
 • Odobravati financijska sredstva za aktivnosti Bratovštine
 • Predlagati odbore i članove odbora
 • Pratiti rad i aktivnosti članova Bratovštine sukladno članku 19. Statuta
 • Izabrati tajnika, blagajnika, glasnogovornika, glasnika i mirovnog suca
 • Obavljati i druge poslove određene Statutom.

 

Članak 38.

Veliko vijeće sastaje se po potrebi.

Članak 39.

Rad Velikoga vijeća je javan.

Članak 40.

Za svoj rad Veliko vijeće odgovara Skupštini Bratovštine. Skupština može opozvati Veliko vijeće ili pojedine članove ako se u radu ne pridržavaju zakona, Statuta, ako svojim radom uzrokuju štetu, ako neredovito održavaju sjednice ili im ne prisustvuju te ako im rad i ponašanje nije u skladu s planinarskom etikom i etikom Katoličke Crkve.

Članak 41.

Predsjednik Bratovštine:

 • Zastupa Bratovštinu
 • Skrbi se o radu Bratovštine i njezinih tijela te o zakonitosti rada Bratovštine
 • Vodi poslove Bratovštine sukladno odlukama Skupštine
 • Odgovoran je za podnošenje Skupštini prijedloga godišnjeg financijskog izviješća
 • Dostavlja zapisnik s redovne sjednice Skupštine nadležnom uredu koji vodi registar udruga
 • Sklapa ugovore i poduzima pravne radnje u ime i za račun Bratovštine
 • Vodi posebnu skrb o imovni Bratovštine i naredbodavatelj je za izvršenje financijskog plana Bratovštine
 • Provodi odluke i zaključke Skupštine
 • Saziva i vodi sjednice Skupštine
 • Saziva i vodi sjednice Velikoga vijeća
 • Obavlja i druge poslove u interesu društva.

Predsjednika imenuje i opoziva skupština.

Mandat predsjednika traje četiri (4) godine.

 

Članak 42.

Dopredsjednik Bratovštine preuzima sve dužnosti predsjednika u slučaju njegove spriječenosti. Dopredsjednika imenuje i opoziva Skupština, a mandat dopredsjednika traje četiri (4) godine.

 

Članak 43.

Tajnik Bratovštine:

 • Skrbi o uvjetima rada i djelovanju
 • Vodi popis članova i skrbi se o članskim zahtjevima i obvezama
 • Obavlja stručno-administrativne poslove i odgovoran je za pripremu sjednica tijela Bratovštine
 • Skrbi se o pravodobnoj pripremi izvješća za Skupštinu
 • Skrbi se o pravodobnom provođenju odluka i zaključaka Skupštine, Velikoga vijeća i drugih tijela Bratovštine
 • Vodi zapisnike i pismohranu društva
 • Vodi evidenciju o nagradama i priznanjima
 • Obavlja i druge poslove koji su mu stavljeni u nadležnost odlukom Velikoga vijeća.

Tajnika bira i opoziva Veliko vijeće.

Mandat tajnika traje četiri (4) godine.

Članak 44.

Blagajnik Bratovštine:

 • Prikuplja godišnju članarinu
 • Vodi izmjene stanja dnevne blagajne
 • Priprema podatke Velikom vijeću za financijsko izvješće
 • Vodi evidenciju ulaznih računa i redoslijedu plaćanja računa
 • Vodi evidenciju bankovnih izvoda, plaćenih računa i stanja računa Bratovštine
 • U suradnji s Velikim vijećem odlučuje o materijalno-financijskim obvezama Bratovštine.

Blagajnika bira i opoziva Veliko vijeće.

Mandat blagajnika traje četiri (4) godine.

Članak 45.

Glasnogovornik Bratovštine:

 • daje izjave ispred Bratovštine i Velikoga vijeća
 • vrši promidžbu Bratovštine.

Glasnogovornika bira i opoziva Veliko vijeće.

Mandat glasnogovornika traje četiri (4) godine.

Članak 46.

Mirovni sudac Bratovštine prati  međuljudske odnose unutar Bratovštine i po potrebi intervenira na sljedeći način:

 • Odvojeno razgovara sa zavađenim stranama
 • Zajednički razgovara sa zavađenim stranama
 • U slučaju neuspjeha razgovora kontaktira Veliko vijeće, koje postupa po članku 19. i 20. Statuta.

Mirovni sudac ima ovlasti: osobnog ukora i javnog ukora pred Velikim vijećem. 

Mirovnog suca bira i opoziva Veliko vijeće. Mandat mirovnog suca traje četiri (4) godine.

Članak 47.

Glasnik Bratovštine:

 • dužan je informirati se o akcijama, izletima i pohodima Bratovštine i drugih organizacija te obavještavati članove o istom.

Glasnika bira i opoziva Veliko vijeće.

Mandat glasnogovornika traje četiri (4) godine.

Članak 48.

Rad svih članova Velikoga vijeća mora biti usklađen.

Članak 49.

Isti članovi Velikoga vijeća mogu biti ponovno birani na istu ili neku drugu funkciju u Velikom vijeću.

Članak 50.

U slučaju spriječenosti jednog od članova Velikoga vijeća na duže vrijeme, ili neaktivnosti te istupanjem iz Velikoga vijeća ili Bratovštine, ostali članovi imaju pravo izabrati privremenog člana do sljedeće Skupštine. Član koji istupa iz Velikoga vijeća treba obrazložiti svoj postupak. Na prvoj Skupštini se predlaže i bira novi član Velikoga vijeća.

 

8    ODBORI

 

Članak 51.

Da bi se članovima omogućilo što bolje bavljenje pojedinim djelatnostima u Bratovštini, koje odgovaraju njihovim sklonostima i fizičkim mogućnostima, mogu se osnovati odbori za pojedine djelatnosti. Odbore i članove odbora predlaže Veliko vijeće, a potvrđuje Skupština.

Članak 52.

Odbori mogu biti stalni i povremeni, a sastoje se od predsjednika, dopredsjednika i najmanje još jednog člana. Odbori za svoj rad odgovaraju Velikom vijeću. Odbor za planinarski križni put i gospodarski odbor svoja izvješća podnose u pisanom obliku. U slučaju spriječenosti, neaktivnosti ili izlaska iz Odbora ili Bratovštine, Veliko vijeće bira novog člana i na sljedećoj skupštini daje na potvrđivanje.

Članak 53.

Odbori su dužni u svom radu poštovati odredbe ovog Statuta.

 

9    LIKVIDATOR

 

Članak 54.

Likvidator je fizička ili pravna osoba koju je imenovala Skupština Bratovštine i koja je kao likvidator upisana u Registar udruga. Likvidator ne mora biti član Bratovštine. Likvidator zastupa Bratovštinu u postupku likvidacije te se otvaranjem likvidacijskog postupka upisuje u Registar udruga kao osoba ovlaštena za zastupanje Bratovštine do okončanja postupka likvidacije i brisanja udruge iz Registra udruga.

 

10    PRESTANAK POSTOJANJA BRATOVŠTINE

 

Članak 55.

Bratovština prestaje djelovati:

 • Odlukom Skupštine o prestanku njezina djelovanja
 • Ako se broj članova smanji ispod tri (3) punoljetna poslovno sposobna člana, koliko je potrebno za osnivanje Bratovštine
 • Ako djeluje suprotno odredbama ovog Statuta ili ne ispunjava zadatke zbog kojih je osnovana
 • U drugim slučajevima predviđenim zakonom.

U slučaju kad o prestanku postojanja Bratovštine odlučuje Skupština, odluku o tome donosi dvotrećinskom većinom glasova ukupnog broja članova Skupštine.

 

11    IMOVINA BRATOVŠTINE

 

Članak 56.

Imovinu Bratovštine čine novčana sredstva koje je Bratovština stekla uplatom članarine, dobrovoljnim prilozima i darovima, obavljanjem djelatnosti, financiranjem programa i projekata Bratovštine iz državnog proračuna i proračuna jedinica lokalne i regionalne samouprave te novčana sredstva koja je Bratovština stekla od nekretnina i pokretnih stvari Bratovštine, kao i drugih imovinskih prava. Bratovština može raspolagati svojom imovinom samo radi ostvarivanja ciljeva i obavljanja djelatnosti određenih ovim Statutom, u skladu sa zakonom.

Članak 57.

Imovinu Bratovštine sačinjavanju novčana sredstva, nepokretna i pokretna imovina.

Članak 58.

Svi prihodi i rashodi utvrđuju se financijskim planom koji prihvaća Skupština na prijedlog Velikog vijeća. Financijski plan donosi se za jednu kalendarsku godinu. Po završetku godine sastavlja se završni račun koji usvaja Skupština Bratovštine.

Članak 59.

Imovinom Bratovštine upravlja Veliko vijeće u skladu sa zakonom. Blagajnik Bratovštine dužan je osigurati  stručno, uredno i ažurno vođenje financijsko-materijalnog poslovanja u skladu sa Zakonom i Statutom.

Članak 60.

U slučaju prestanka postojanja Bratovštine, njezina imovina prelazi u posjed Župe Sv. Ivana Krstitelja u Samoborskom Lugu. Ne može se dijeliti svojim osnivačima, članovima udruge, osobama ovlaštenim za zastupanje, ili s njima povezanim osobama.

 

12    NAGRADE I PRIZNANJA

 

Članak 61.

Članovi Bratovštine mogu biti odlikovani nagradama i priznanjima za požrtvovan rad ili dugogodišnje članstvo u Bratovštini.

Članak 62.

Prijedlog za dodjelu nagrada i priznanja dostavlja Veliko vijeće na preporuku članova, a o istome odlučuje Skupština.

Članak 63.

Veliko vijeće na vlastitu inicijativu može predložiti članove za dodjelu pojedinih nagrada i priznanja, što potvrđuje Skupština.

 

13    RJEŠAVANJE SPOROVA I SUKOBA INTERESA UNUTAR BRATOVŠTINE

 

Članak 64.

Svi članovi Bratovštine obvezni su surađivati u duhu zajedništva i solidarnosti. Spor/sukob interesa u Bratovštini postoji ako se radi o pravima i interesima članova kojima oni mogu slobodno raspolagati, a utječe na rad Bratovštine u cjelini ili ako se on odnosi na pitanja od zajedničkog interesa za sve članove. Za rješavanje sporova/sukoba interesa, Skupština imenuje arbitražno vijeće koje čine članovi Bratovštine. Sastav, mandat i način odlučivanja vijeća uređuju se pravilnikom koji donosi Skupština. Arbitražno vijeće u svom radu na odgovarajući način primjenjuje odredbe Zakona o mirenju. Odluka arbitražnog vijeća je konačna. Ako se spor/sukob interesa odnosi na odluke tijela upravljanja Bratovštinom temeljem kojih se podnosi zahtjev za upis promjena u Registar udruga, o čemu odlučuje nadležni ured, nezadovoljni član najprije se obraća Bratovštini radi rješavanja spora/sukoba interesa. Kad odluka arbitražnog vijeća postane konačna, Bratovština podnosi nadležnom uredu zahtjev za upis promjena u Registar udruga, a uz zahtjev prilaže odluku arbitražnog vijeća.          

 

14    PRIJELAZNE I ZAVRŠNE ODREDBE    

 

Članak 65.

Ovaj Statut donosi Skupština Planinarske Bratovštine Sv. Bernarda na prijedlog Velikoga vijeća sedmorice na način i po postupku propisanim zakonom.       

Članak 66.

Tumačenje odredaba ovog Statuta kao i tumačenje drugih akata Bratovštine daje Veliko vijeće.

Članak 67.

Svi akti i odluke tijela upravljanja Bratovštine moraju biti u suglasju s ovim Statutom.    

Članak 68.

Ovaj Statut stupa na snagu danom donošenja, a primjenjuje se danom upisa u Registar udruga pri nadležnom tijelu državne uprave.

Danom stupanja na snagu ovog Statuta prestaje važiti Statut Planinarske bratovštine Sv. Bernarda donijet na Redovnoj godišnjoj skupštini 1. veljače 2004. godine.

 

U Lugu Samoborskom, 27. rujna 2015. godine

 

Predsjednica Planinarske bratovštine Sv. Bernarda

Lovorka Grbac